<font color=green>SİLVİ KÜLTÜR NEDİR?</font>

 • Silvikültür; Latince kökenli bir kelime olup "Silva=orman" ve "Kültüra=yetiştirmek" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur... Anlamı orman yetiştirmek'tir.


  SİLVİKÜLTÜR = ORMAN YETİŞTİRMEK


  Silvikültür; yeni ormanların planlı olarak kurulması ve bunların doğal olarak kurulmuş ve varlığını sürdüren ormanlarla birlikte yetiştirilmesi (bakımı), gençleştirilmesi ve varlıklarının en iyi şekilde devam ettirilmesi ile uğraşan bir bilim dalıdır...

  Silvikültürün esas amacı, Ormandan en az masrafla en yüksek kalite ve kantitede çok yönlü ürün elde etmek , ülkemiz ekonomisinin orman ürünleri ihtiyacını sürekli karşılayacak nitelikte, dış etkilere dayanıklı verimli ormanlar meydana getirmektir.

  Özetle;
  Ormanların devamlılığının (sürdürülebilirliğinin) sağlanması, belirlenen görevleri yapabilecek biçimde işletilmesi silvikültürel uygulamalarla gerçekleştirilir...

  Silvikültürel uygulamalar, ormanın tesisinden itibaren başlar, bakımlar (Gençlik, sıklık bakımları, aralamalar) ile devam eder, yeniden gençleştirme çalışmaları ile sona erer.

  Ülkemiz Silvikültür Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi

  Henüz genç olan Ülkemiz silvikültür çalışmalarının tarihsel gelişimini irdelediğimizde ;

  Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kırsal kesimdeki cibal-i mübaha zihniyetine karşı koruma ağırlıklı düzensiz seçme işletmeciliği dönemi yaşanmıştır.

  1963 yılında Ülkemizin planlı kalkınma dönemine girmesiyle 1963-1972 yılları arası Ülkemiz ormanlarının tümünün Amenajman planlarının yapılması ile birlikte , ormanlarımızı oluşturan ağaç türlerimizin meşcere kurma özelliklerine uygun silvikültürel işlemler, ülkemiz ormanlarında da uygulanmaya başlanmıştır.

  Son 30 yıl içinde Orman Fakültelerimizin, Ormancılık Araştırma Enstitülerinin başlattıkları araştırma çalışmalarının sonuçlarının peyderpey alınması , uygulamada çalışan teknik elemanların deneyim ve gözlemlerle bilgi ve birikimlerinin artması sonucunda bugün sürdürülebilir orman yönetiminin gereği gençleştirme çalışmaları ve ormanlarımızın kalitesini artıran bakım çalışmaları başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

  Yaş sınıfları metoduna göre planlanan Amenajman planlarının ilk uygulama yılı 1964 yılından bugüne (1964 - 2000 yılları arası) toplam 885.609 hektar ormanlık alan başarılı olarak gençleştirilmiştir. Halen yaklaşık 80.000 hektar alanda gençleştirme çalışmalarına başlanılmış , çalışmalar devam ettirilmektedir. Yıllık gençleştirme çalışmaları bol tohum yıllarına bağlı olarak 25 000 - 40 000 ha. civarındadır.


  Ülkemiz Ormancılığında Uygulanan Silvikültür Teknikleri
 • Ülkemiz orman alanı 13.839.176 hektarı Koru Ormanı , 6.863.946 hektarı baltalık orman olmak üzere toplam 20.703.122 hektardır. (Bakınız; 2004 Orman Envanteri Sonuçları)

  Koru ormanlarımız %57 'si verimli koru ormanı , %40 'bozuk vasıflı ormandır.

  Ülke topraklarının %27 sini oluşturan 20.7 milyon hektar ormanlık alanda uygulanan silvikültür tekniklerine üç ana başlık halinde sıralayabiliriz.

  1-) Orman Gençleştirme Çalışmaları
  2-) Orman Bakım Çalışmaları
  3-) Enerji Ormanı Kurma Çalışmaları


  1-) Orman Gençleştirme Çalışmaları

  Gençleştirme ( = Yaşlı ormanların yenilenerek yeni generasyonun sahaya getirilmesi çalışmaları ) amenajman planlarının gençleştirmeye ayırdığı alanlarda yapılmaktadır. Çalışmalar öncesinde yetişme ortamının detaylı incelenmesi gerekmekte ve yapılabilecek hatalı uygulamaların ormansızlaşmaya neden olacağı daima göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle; Gençleştirmeye ayrılan alanlar daha sonra yeniden etüd edilerek yetişme şartları ve meşcere yapısı dikkate alınarak gençleştirme metodu ve çalışma prensiplerinin ortaya koyduğu "Silvikültür Planları" düzenlenmektedir .

  Gençleştirme çalışmaları, yıllık programlar halinde türlerin bol tohum yılları ve ekolojik koşullar göz önünde tutulmak suretiyle doğal(tabii) ve yapay(suni) gençleştirme adı altında sürdürülmektedir.

  2002 yılı programları;

  Tabii (Doğal) Gençleştirme : 13 131 ha.
  Suni (Yapay ) Gençleştirme : 11 982 ha.dır


  2-) Orman Bakımı Çalışmaları

  Bir orman (meşcere) ister yapay yolla (Suni Gençleştirme ve Ağaçlandırma ) ister doğal yolla (Tabii Gençleştirme) tesis edilmiş olsun, tesis yılından itibaren başlamak üzere, yeniden gençleştirilinceye kadar birbirini takip eden ve tamamlayan silvikültürel bakım işlemlerine konu edilirler.

  A- Orman Bakım Önlemleri ;

  1- Gençlik - Kültür Bakımları
  2- Meşcere Bakımı
    a) Sıklık Bakımı (Ayıklama)
    b) Aralama (Ferahlandırma)


  B- Özel Bakım Önlemleri

  1- Işıklandırma
  2- Alt Tesis
  3- Budamadır


  3) Enerji Ormanı Tesis Çalışmaları

  Toplumun yakacak odun gereksinimlerini karşılamak üzere, sürgün verme özelliği bulunan ve kısa idare süreleri ile işletilen ormanlara " Enerji Ormanları" adı verilmektedir . Bunlar enerji amaçlı yakacak odun elde edilmesine uygun ağaç türlerinden, kısa dönüş süreleri ile üretimi yapılan ve kendisini genel anlamda kök ve kütük sürgünleriyle yenileyen orman kaynaklarıdır.

  Özellikle, meşe türlerinin egemen olduğu bozuk baltalık alanlarının verimli hale getirilmesi doğrultusunda yürütülen enerji ormanı kurma çalışmaları 25 yılı aşkın bir süredir uygulana gelmektedir. Bugüne kadar toplam 562.513 hektar alanda Enerji Ormanı Tesis çalışmaları yapılmıştır.

  Bu çalışmalar; orman köylülerini, ormanlara sahip çıkmalarının yararları göz önünde bulundurularak 1997 yılından beri korumasının köy tüzel kişiliklerince üstlenildiği sahalarda yürütülmekte olup, 2002 yılı programı : 11 388 hektardır.

  4)Koruya tahvil çalışmaları;

  Usulsüz faydalanma ve otlatmalarla tahrip olmuş, yapraklı ormanlar ile önceden baltalık olarak işletilmiş kayın ormanlarında mevcut sürgünlerden faydalanmak suretiyle koru ormanları kurmak maksatlı faaliyetlere "Tahvil Çalışmaları" denilmektedir. Planlar doğrultusunda çalışmalar devam etmekte olup, 2002 yılı programı : 12 695 hektardır.

  5)Rehabilitasyon çalışmaları;

  Ekolojik ve ekonomik anlayışa uygun , yöresel doğal ırklarında devamına imkan verecek bu silvikültürel tedbir ile bozuk orman alanlarının iyileştirilerek verimli hale dönüştürülmesi hedeflenmektedir .

  Amenajman planlarında bozuk orman olarak sınıflandırılan ve ayrıca kapalılığı 0.10 - 0.40 arasında (1) kapalı alanlarda yapılan bu tür çalışmalarla ekolojik dengeler içerisinde en az emek ve masraf ile verimli koru orman alanlarımız artırılmakta, yöresel ırkların devamlılığı sağlanmakta, biyolojik çeşitlilik korunmaktadır.

  Özetle;
  Ülkemiz orman alanlarının genellikle 1000 metrenin üzerinde yayılış göstermesi, topografyasının fazla eğimli ve erozyona müsait olması , toprak derinliğinin genelde orta ve sığ ,adım başına değişen bakı farklılıklarına sahip olması, yine büyük bir bölümünde uzun süreli yaz kuraklığına bağlı su açığı bulunduğu dikkate alınarak silvikültürel uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

  Bilim ve teknolojideki gelişmeler , ekonomik ve sosyal şartlardaki değişimler daima gözönünde bulundurulmakta, doğaya uyumlu, biyolojik dengeyi ön planda tutan anlayışla silvikültürel çalışmalar devam ettirilmektedir.
 • Kaynak: Silvikültür Daire Başkanlığı,

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !